Algemene voorwaarden Haasnoot & Adriaanse B.V.

A – Definities

1. Met “Haasnoot & Adriaanse” wordt aangeduid de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haasnoot & Adriaanse B.V., met statutaire zetel te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 32110473.

2. Onder “de cliënt” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Haasnoot &
Adriaanse een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en voorts diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. Onder “de cursus/presentatie/workshop” wordt in deze voorwaarden verstaan de door ons
georganiseerde cursus/presentatie/workshop, waarop de af te sluiten/gesloten overeenkomst betrekking heeft

4. Onder “de cursist/deelnemer” wordt ten deze verstaan: de natuurlijke persoon die als deelnemer aan één van onze cursussen/presentaties/workshops is aangemeld en door Haasnoot & Adriaanse is
aanvaard.

B – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Haasnoot & Adriaanse
betreffende bemiddeling bij de aan- en verkoop van assurantieportefeuilles en (de aandelen in)
assurantieondernemingen, waarderingen en taxaties betreffende assurantieportefeuilles en (de
aandelen in) assurantieondernemingen, (fiscaal-) juridische dienstverlening en alle overeenkomsten –
alsmede op de uitvoering daarvan – tussen Haasnoot & Adriaanse als opdrachtnemer en haar cliënten
als opdrachtgever.

2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van de cliënt.

3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Haasnoot &
Adriaanse, maar ook ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering door Haasnoot & Adriaanse
van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten
Haasnoot & Adriaanse aansprakelijk zou kunnen zijn.

4. Afwijkingen op de algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Haasnoot & Adriaanse overeengekomen te worden.

5. Indien de cliënt zelf algemene voorwaarden gebruikt kunnen deze van kracht blijven voor zover zij niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden van Haasnoot & Adriaanse. In geval van strijdige
voorwaarden zullen de voorwaarden van Haasnoot & Adriaanse prevaleren.

C – Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen door Haasnoot & Adriaanse, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en impliceren geen aanvaarding van een opdracht tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Toezending van
aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Haasnoot & Adriaanse niet tot aanvaarding van de opdracht.

2. Door ondertekening van de opdrachtovereenkomst of de opdrachtbevestiging aanvaardt de cliënt de
aanbieding van Haasnoot & Adriaanse alsmede deze algemene voorwaarden en komt, behoudens niet aanvaarding van de opdracht door Haasnoot & Adriaanse, de opdracht tot stand.

3. Indien de cliënt na ontvangst van de aanbieding van Haasnoot & Adriaanse geen gebruik wenst te
maken van de diensten van Haasnoot & Adriaanse, is Haasnoot & Adriaanse gerechtigd om de aan de
aanbieding verbonden kosten, welke met wetenschap van de cliënt specifiek voor de cliënt werden
gemaakt, inclusief BTW in rekening te brengen.

4. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven altijd eigendom van Haasnoot & Adriaanse en moeten op eerste verzoek franco aan Haasnoot & Adriaanse worden teruggezonden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Haasnoot & Adriaanse mogen de hiervoor genoemde begrotingen, plannen of andere bescheiden niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

D – Opdrachten / overeenkomsten

1. Alle opdrachten / overeenkomsten komen tot stand met en dienen te worden aanvaard door Haasnoot & Adriaanse. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW (bepaalde persoon bedoeld als uitvoerder van de opdracht) en van artikel 7:407 lid 2 BW (hoofdelijke aansprakelijkheid indien de opdracht aan twee of meer personen wordt gegeven) wordt uitgesloten. Haasnoot & Adriaanse verbindt zich iedere aanvaarde opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te laten behandelen door een van haar deskundigen.

2. Voor zover ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover
zo mogelijk overleg worden gepleegd met de cliënt. Bij het inschakelen van een derde zal steeds naast
de wettelijke vereisten de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.

3. Voor de goede uitvoering van een opdracht is de correcte aanlevering door de cliënt van alle benodigde informatie noodzakelijk. De aan Haasnoot & Adriaanse verstrekte gegevens betreffende personen dienen geanonimiseerd te worden aangeleverd. De cliënt draagt hiervoor de ver-antwoordelijkheid, in het bijzonder waar het de rechtsgrond van het vertrekken van persoons-gegevens betreft. Haasnoot &Adriaanse aanvaardt nadrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, de redelijkheid ende volledigheid van de aangereikte informatie noch voor de interpretatie door de cliënt, of de uitkomst van verwachtingen bij de cliënt, gebaseerd op de aangereikte informatie.

4. Tenzij uitdrukkelijk anders is medegedeeld gaat Haasnoot & Adriaanse er van uit dat de door cliënt
aangeleverde informatie juist en volledig is. Er zal door Haasnoot & Adriaanse geen controle op de
juistheid of volledigheid van deze informatie plaatsvinden.

5. Haasnoot & Adriaanse verbindt zich om de cliënt regelmatig over de voortgang van haar activiteiten te informeren.

6. Indien een opdracht door Haasnoot & Adriaanse niet wordt geaccepteerd wordt dit door Haasnoot & Adriaanse zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen na het afwijzen van de opdracht,
aan de cliënt ter kennis gebracht.

E – Wijzigingen

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht kwalificeert niet als annulering door de cliënt van de
opdracht. De cliënt zal de wijzigingen schriftelijk aan Haasnoot & Adriaanse mededelen. In geval van
aanvaarding door Haasnoot & Adriaanse van de wijziging van de opdracht zal de overeenkomst tussen
cliënt en Haasnoot & Adriaanse worden gecontinueerd met inachtneming van de wijzigingen.

2. Indien de wijziging leidt tot het niet aanvaarden van de gewijzigde opdracht door Haasnoot & Adriaanse zal de overeenkomst tussen Haasnoot & Adriaanse worden beëindigd. Haasnoot & Adriaanse heeft in dat geval aanspraak op vergoeding van de door haar gemaakte kosten alsmede aanspraak op de (begrote) bemiddelings- en adviesvergoeding onder aftrek van de reeds gedeclareerde aan de opdracht bestede uren.

3. Indien wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, door of namens de cliënt aangebracht, hogere kosten en/of een toename van de werkzaamheden veroorzaken ten opzichte van hetgeen waarop bij de aanbieding/prijsopgave kon worden gerekend, worden deze kosten of extra uren door Haasnoot & Adriaanse aan de cliënt in rekening gebracht.

4. Ingeval deze wijzigingen en/of correcties tot lagere kosten of minder werkzaamheden leiden, kan de
prijs worden verlaagd.

5. Indien de cliënt aanvullingen of wijzigingen verlangt van een definitief ontwerp van een overeenkomst of van een definitief rapport, kunnen de daarmee gemoeide extra werkzaamheden (afzonderlijk) tegen het bij Haasnoot & Adriaanse gangbare uurtarief in rekening worden gebracht, ook al gebeurt de wijziging om bezwaren van de cliënt weg te nemen.

6. Wijzigingen van de opdracht of aanvullingen of wijzigingen van een definitief ontwerp van een
overeenkomst of van een definitief rapport door de cliënt kunnen tot gevolg hebben dat de opgegeven
of overeengekomen tijd voor de uitvoering van de order door Haasnoot & Adriaanse wordt over-schreden. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de cliënt.

F – Annulering

1. Indien de cliënt, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze annuleert of beëindigt en Haasnoot & Adriaanse is nog niet aangevangen met de werkzaamheden, is Haasnoot & Adriaanse gerechtigdom 50% van de (begrote) bemiddelings- of adviesvergoeding, daaronder begrepen de bemiddelingsfee, inclusief BTW, als annulerings- of beëindigingskosten in rekening te brengen.

2. Indien de cliënt, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze annuleert of beëindigt nadat
Haasnoot & Adriaanse met de werkzaamheden is aangevangen, is Haasnoot & Adriaanse gerechtigd de
volledige (begrote) bemiddelings- of adviesvergoeding, daaronder begrepen de bemiddelingsfee,
inclusief BTW, als annulerings- of beëindigingskosten in rekening te brengen.

3. Indien de cliënt de opdracht tot verkoop van zijn assurantieportefeuille, assurantieonderneming of de aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid terugtrekt en dientengevolge de overeenkomst annuleert of beëindigt, en de betreffende assurantieportefeuille, assurantieonderneming of de aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid binnen een jaar nadat de overeenkomst is geannuleerd of beëindigd door de opdrachtgever in eigendom wordt overgedragen of in eigendom overgaat op een derde, is Haasnoot & Adriaanse gerechtigd om alsnog de volledige bemiddelingsfee in rekening te brengen onder aftrek van het bedrag dat op grond van het vorige lid als bemiddelingsfee in rekening is gebracht.

G – Bijzondere voorwaarden makelaardij

1. De cliënt verbindt zich om na aanvaarding door Haasnoot & Adriaanse van de opdracht niet rechtstreeks, zonder bemiddeling door Haasnoot & Adriaanse, te onderhandelen met andere partijen, een(ver)koop tot stand te brengen of activiteiten te ontplooien die de bemiddelingswerkzaamheden van Haasnoot & Adriaanse kunnen belemmeren.

2. Mocht de cliënt toch op deze wijze een aan- of verkoop tot stand brengen, dan heeft Haasnoot &
Adriaanse recht op de volledige bemiddelingsvergoeding. Deze wordt berekend op basis van het
begrote aantal uren dat met de bemiddeling gemoeid zou zijn geweest vermeerderd met de afgesproken bemiddelingsfee.

H – Bijzondere voorwaarden juridische dienstverlening

1. Bij het opstellen van adviezen hanteert Haasnoot & Adriaanse het uitgangspunt dat de cliënt over
zodanige kennis en/of deskundige medewerker(s) beschikt, dat hij/zij de adviezen van Haasnoot &
Adriaanse op een juiste wijze kan interpreteren.

2. Haasnoot & Adriaanse geeft geen garantie dat door het opvolgen van de adviezen van Haasnoot &
Adriaanse het door de cliënt beoogde resultaat zal intreden doch heeft de vaste overtuiging dat de
adviezen hiertoe zullen bijdragen.

3. Haasnoot & Adriaanse verbindt zich om overeenkomsten naar beste vermogen en kennis op te stellen en heeft een inspanningsverbintenis om het door de cliënt beoogde resultaat te bereiken.

I – Bijzondere voorwaarden cursussen/presentaties/workshops

1. Cursussen/presentaties/workshops die door Haasnoot & Adriaanse worden verzorgd hebben het
oogmerk om de cliënten, dan wel relaties van cliënten, te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.

2. Haasnoot & Adriaanse heeft de inspanningsverplichting om de cursist/deelnemer de kennis bij te
brengen die op grond van de aankondiging van de cursus/presentatie/workshop mag worden verwacht.

3. Indien en voor zover de cliënt niet dezelfde persoon is als de cursist/deelnemer, is de cliënt gehouden er voor in te staan dat de cursist/deelnemer de verplichtingen nakomt die volgens deze voorwaarden op hem/haar rusten.

4. Cursussen/presentaties/workshops vinden slechts doorgang bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname – uitsluitend ter beoordeling van Haasnoot & Adriaanse – kan een cursus/presentatie/ workshop worden geannuleerd. Naar keuze van de cliënt zal een aanmelding worden gedaan voor de eerstvolgende cursus/presentatie/workshop dan wel het reeds betaalde inschrijfgeld worden gerestitueerd.

5. Indien na aanmelding door de cliënt een cursus/presentatie/workshop volgeboekt blijkt te zijn zal
Haasnoot & Adriaanse de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk één week vóór de
veronderstelde aanvang berichten en zal naar keuze van de cliënt een aanmelding worden gedaan voor
de eerstvolgende cursus/presentatie/workshop dan wel het reeds betaalde inschrijfgeld worden
gerestitueerd. Bij overschrijding van de inschrijvings-limiet wordt de ontvangstdatum van het
aanmeldings-/inschrijfformulier als selectiecriterium gebruikt.

6. Inschrijvingen worden slechts dan geacht door Haasnoot & Adriaanse aanvaard te zijn, wanneer door Haasnoot & Adriaanse een schriftelijke bevestiging is verzonden.

7. Het is een cursist/deelnemer toegestaan zich te laten vervangen of zich te laten overplaatsen naar een identieke, latere cursus/presentatie/workshop, mits aan Haasnoot & Adriaanse daarvan vóór aanvang schriftelijk melding is gemaakt.

8. Haasnoot & Adriaanse is gerechtigd aan de cliënt het verschuldigde bedrag voor de cursus/
presentatie/workshop in rekening te brengen ingeval deelname aan de cursus/presentatie/ workshop
door de cliënt of cursist/deelnemer korter dan twee weken voor de datum van de cursus/presentatie/
workshop wordt geannuleerd.

J – Bijzondere voorwaarden conflictbemiddeling

1. Het doel van conflictbemiddeling is het maken van nieuwe afspraken, waardoor een gerezen conflict
wordt opgelost. Hierbij bepalen partijen zelf de aard en de inhoud van de oplossing.

2. Bij een opdracht tot conflictbemiddeling fungeert Haasnoot & Adriaanse als een bemiddelaar tussen
partijen. De belangrijkste taak van Haasnoot & Adriaanse bestaat erin partijen zodanig te begeleiden,
dat een oplossing voor het conflict kan worden gevonden. Deelnemers aan conflictbemiddeling kunnen
zijn (a) de partijen, (b) een vertegenwoordiger van Haasnoot & Adriaanse en (c) eventuele andere
personen zoals een adviseur van een partij, een onafhankelijke deskundige, een partner, een notulist.
Voor deelname door een persoon uit categorie (c) is vereist dat de partijen en Haasnoot & Adriaanse
daarmee instemmen.

3. Door de aard van de conflictbemiddeling geschiedt deelname aan conflictbemiddeling op vrijwillige
basis. Elke deelnemer heeft op elk tijdstip in de conflictbemiddeling het recht zijn deelname te
beëindigen.

4. Deelname aan een conflictbemiddeling brengt voor iedere deelnemer de verplichting met zich mee zich in te spannen om tot een oplossing te komen die voor de conflicterende partijen aanvaardbaar is.

5. Partijen en hun eventuele adviseurs kunnen tijdens de conflictbemiddeling vrijuit voorstellen doen of standpunten innemen zonder dat zij daardoor verplichtingen aangaan. Alleen schriftelijke
overeenkomsten kunnen oude rechten en/of verplichtingen ongedaan maken of nieuwe opleveren,
indien duidelijk blijkt dat zij voor dat doel zijn opgesteld.

6. Tijdens een conflictbemiddeling kunnen afzonderlijke gesprekken plaatsvinden tussen deelnemers. Alle informatie die tijdens een dergelijk gesprek aan Haasnoot & Adriaanse wordt verstrekt, wordt door Haasnoot & Adriaanse strikt geheim gehouden. Deze geheimhouding geldt niet voor zover betrokken partij aan Haasnoot & Adriaanse uitdrukkelijk toestaat bepaalde informatie met de/een andere partij te bespreken.

7. Indien partijen een geschil krijgen over de nakoming van de gemaakte nieuwe afspraken, dan zullen
zij Haasnoot & Adriaanse opdracht geven te bemiddelen in dat geschil.

K – Intellectueel eigendom

1. Indien op goederen van Haasnoot & Adriaanse, zoals opgestelde teksten of gebruikte onderzoeksmodellen, een intellectueel eigendomsrecht in de zin van de Wet rust, komt dit recht onverminderd aan Haasnoot & Adriaanse toe.

2. Cliënt garandeert Haasnoot & Adriaanse dat het gebruik van door cliënt verstrekte gegevens of
documenten, niet in strijd is met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Verder
vrijwaart cliënt Haasnoot & Adriaanse volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken
welke derden tegenover Haasnoot & Adriaanse geldend zouden kunnen maken wegens schending van
deze garantie.

3. Alle door Haasnoot & Adriaanse aan cliënt verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor de cliënt. Het verspreiden ervan aan derden is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Haasnoot & Adriaanse.

L – Overmacht

1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet die – naar het oordeel van Haasnoot & Adriaanse – tijdelijk zal zijn, heeft Haasnoot & Adriaanse het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Is de overmacht-situatie – naar het oordeel van Haasnoot & Adriaanse – van blijvende aard, dan zal de overeenkomst tussen partijen worden beëindigd en zullen partijen in overleg treden om een regeling te treffen over de aan de beëindiging van de overeenkomst verbonden gevolgen.

2. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

M – Geheimhouding 

Alle door de cliënt aan Haasnoot & Adriaanse ter beschikking gestelde informatie zal door Haasnoot &
Adriaanse zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de cliënt niet anders worden gebruikt dan voor het doel waarvoor de informatie verkregen werd en zal geheim worden gehouden tegenover een ieder die niet bij de uitvoering van de opdracht is betrokken.

N – Aansprakelijkheid

1. Haasnoot & Adriaanse aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Haasnoot & Adriaanse van de zorgvuldigheid dan wel het niet leveren van de deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Iedere aansprakelijkheid van Haasnoot & Adriaanse voor schade veroorzaakt door de tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Haasnoot & Adriaanse voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

2. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hierboven bedoelde zin dienen binnen één jaar na
het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten
heeft verwerkt.

3. In geval door Haasnoot & Adriaanse met instemming van de cliënt derden worden ingeschakeld,
aanvaardt Haasnoot & Adriaanse geen aansprakelijkheid voor fouten of tekortkomingen van deze
derden.

4. Verstrekte opdrachten worden door Haasnoot & Adriaanse uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënten. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt is gehouden Haasnoot & Adriaanse te vrijwaren van alle aanspraken van derden en aan Haasnoot & Adriaanse te vergoeden de kosten gemoeid met het verweer, tegen dergelijke aanspraken.

O – Declaraties / betaling

1. Betaling van door Haasnoot & Adriaanse verzonden declaraties dient – zonder opschorting of verrekening – binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden door overmaking naar een bankrekening ten name van Haasnoot & Adriaanse B.V.

2. Tenzij anders overeengekomen, zal Haasnoot & Adriaanse aan de cliënt declareren het aantal ten
behoeve van de opdracht gewerkte uren vermenigvuldigd met periodiek door Haasnoot & Adriaanse
vast te stellen uurtarieven. De declaratie van de ten behoeve van de opdracht gewerkte uren zal
maandelijks plaatsvinden, tenzij anders overeengekomen.

3. Ingeval van een opdracht tot verkoop van een assurantieportefeuille of en –onderneming zal, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen, naast het aantal ten behoeve van de opdracht gewerkte uren
door Haasnoot & Adriaanse aan de cliënt een bemiddelingsfee van 1% van de koopsom van de
assurantieportefeuille of en –onderneming worden gedeclareerd.

4. Ingeval van een opdracht tot verkoop van de aandelen in een rechtspersoon die een assurantieonderneming exploiteert zal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, naast het aantal ten behoeve van de opdracht gewerkte uren door Haasnoot & Adriaanse aan de cliënt een bemiddelingsfee van 1% van de actuele waarde van de assurantieportefeuille/-onderneming van de rechtspersoon, waarvan de aandelen worden verkocht, worden gedeclareerd. Dit betreft derhalve niet de waarde van de aandelen.

5. Indien de koopsom door cliënt in termijnen, daaronder begrepen een winstrecht, zal worden ontvangen wordt de bemiddelingsfee berekend op basis van de vermenigvuldiging van het termijnbedrag en het aantal termijnen.

6. De bemiddelingsfee zal met inachtneming van het voorgaande worden gedeclareerd na levering van
de assurantieportefeuille c.q. de (aandelen in) de assurantieonderneming. Indien de cliënt met een
derde overeenkomt dat de koopsom voor de assurantieportefeuille of voor (de aandelen in) de
assurantieonderneming in termijnen zal worden betaald, daaronder begrepen een winstrecht, is
niettemin op het moment van levering van de assurantieportefeuille of (de aandelen in) de
assurantieonderneming de gedeclareerde bemiddelingsfee, gebaseerd op de beoogde koopsom,
volledig aan Haasnoot & Adriaanse verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

P – Reclames

1. Eventuele reclames ten aanzien van uitvoering van de opdracht dienen door de cliënt binnen vijf (5)
werkdagen, nadat Haasnoot & Adriaanse een rapport, overeenkomst of advies aan de cliënt heeft
verzonden, schriftelijk aan Haasnoot & Adriaanse zijn kenbaar gemaakt, onder nauwkeurige opgave
van de aard en de grond der klachten. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden
ingediend en wel binnen vijf (5) werkdagen na de factuurdatum.

2. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de cliënt geacht het rapport, de overeenkomst of het
advies, respectievelijke de factuur, te hebben goedgekeurd en aanvaard, onverminderd het hiervoor
bepaalde aangaande aansprakelijkheid.

3. Indien een reclame door Haasnoot & Adriaanse gegrond wordt bevonden, is Haasnoot & Adriaanse
uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

4. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting
van de cliënt op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

Q – Rente en kosten

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de cliënt van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2. Alle door Haasnoot & Adriaanse te maken administratieve, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief te
boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van
voornoemde rente door de cliënt verschuldigde bedrag.

R – Geschillen

1. Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met een overeenkomst waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel
van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen in het
arrondissement waar Haasnoot & Adriaanse is gevestigd.

2. Haasnoot & Adriaanse is niettemin bevoegd om het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval Haasnoot & Adriaanse de cliënt daarvan schriftelijk in kennis zal stellen. Ingeval het geschil
beslecht wordt door arbitrage zullen drie scheidslieden rechtspreken naar de regelen des rechts.
Benoeming van de scheidslieden gebeurt aldus dat elk van partijen er één benoemt en de derde wordt
benoemd door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en
hun honorarium komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen. Voor zover
daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, zijn de bepalingen van Boek IV van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing.

S – Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen van Haasnoot & Adriaanse, overeenkomsten waarbij Haasnoot & Adriaanse partij is alsmede de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Download PDF: Haasnoot & Adriaanse BV

Deel deze pagina

More...